01 lipca 2016

KONKURS ! Garnier Czysta Skóra krem korygująco-matujący do wygrania!

Dzisiaj przedstawiam Wam nowość, krem korygująco-matujący Garnier. Tak, tak, pewnie każdy kojarzy reklamy Garniera ;D Kto ma problemy z niedoskonałościami, wiecznymi zaskórnikami, świeceniem w strefie T? Czy wiecie, że czasami, aby zwalczać owe przypadłości, należy znacznie nawilżać skórę, a nie ją wysuszać?
Krem korygująco-matujący Garnier ma za zadanie widocznie zwężać pory, redukować niedoskonałości i zaskórniki, zmatowić skórę oraz nawilżać przez 24h. Produkt zdecydowanie można polecić osobom młodym, które są w okresie dorastania i często mają trudności z problemami skórnymi. Nie pomijając osób dorosłych, gdzie często mamy do czynienia z trądzikiem i innymi niedoskonałościami. Konsystencja produktu jest lekka, koloru białego. Zapach, tutaj po powąchaniu produktu przeleciałam całą półkę kosmetyków mojego taty w poszukiwaniu podobnej woni. Tak, ten zapach konkretnie przypomina aromat wody po goleniu.
Przyznam szczerze, iż nie nakładałam kremu korygująco-matującego na całą twarz. Skupiałam się na strefie T, gdyż to właśnie ten obszar, a zwłaszcza broda jest u mnie problematyczny. Produkt łączy w sobie antyoksydacyjny ekstrakt z borówki, gdyż to właśnie borówka amerykańska ma właściwości nawilżające, wygładzające i wspomagające w zwalczaniu niedoskonałości; kwas salicylowy oraz mikrozłuszczający kwas LHA. O dziwo, mój stan skóry poprawił się, nie jest to spektakularny efekt, ale zauważam różnicę. Nawilżenie przez 24h? Nie oczekiwałabym. 
Zapraszam Was serdecznie do konkursu, gdzie będziecie mieli możliwość wypróbowania sami na sobie kremu korygująco-matującego Garnier. Liczę na Was! <3 
Pytania poniżej :)
-----------------
Zapraszam na www.garnierczystaskora.pl ! <3
-----------------
KONKURS !
 Do wygrania Korygujący krem matujący Garnier Czysta Skóra!
Musicie tylko spełnić kilka małych warunków, którymi jest tylko i wyłącznie odpowiedź na poniższe pytania w komentarzu:
1. Który owoc nawilża skórę, jednocześnie działając wygładzająco i pomagając zwalczyć zmiany?
2. Czego oczekujesz od idealnego kremu?

Konkurs trwa 5 dni! Zaczynamy 1 lipca, kończymy 6 lipca 2016 roku.
Zapoznajcie się z regulaminem konkursu!


REGULAMIN
KONKURSU
Garnier – czysta skóra

1.     Organizator i czas trwania programu.
1.1        Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "Garnier – czysta skóra", zwanego dalej "Konkursem" jest Panna Michalina, autorka bloga WWW.kraina-kosmetykow.blogspot.com, zwana dalej "Organizatorem".
1.2          Sponsorem nagród w Konkursie jest firma L’Oreal Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Daniszewskiej 4, 03-230. NIP 5240303375 REGON 011566010, zwana dalej „Sponsorem”.
1.3          Konkurs odbywa się w okresie od dnia 01.07.2016r. od godziny 22:00 do dnia 6.07.2016 r. do godziny 23:59. Postępowanie reklamacyjne kończy się w dniu 31.08.2016 r.
1.4       Konkurs odbywać się będzie zgodnie z regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Niniejszy regulamin stanowi dokument regulujący zasady i warunki, na których Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.
1.5          Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540).

2.     Uczestnik Konkursu.
2.1       Uczestnikiem  Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 14 rok życia z wyjątkiem osób wymienionych w punkcie 2.2 niniejszego regulaminu. Osoby niepełnoletnie mogą być Uczestnikiem Konkursu wyłącznie, jeśli będą posiadać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego. Pisemna zgoda powinna być dostarczona do organizatora konkursu. Treść zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2.2       Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2.3     W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ich wstępni i zstępni do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz inne podmioty biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym ich wstępni i zstępni.
Przed zgłoszeniem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
2.4          Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
3.         Zasady przeprowadzenia Konkursu.
3.1.       Udział w Konkursie możliwy jest dla Uczestników w okresie od dnia 01.07.2016 r. od godziny 22:00 do dnia 06.07.2016 r. do godziny 23:59. W podanym okresie Organizator na stronie „Panna Michalina”, znajdującym się pod adresem: WWW.kraina-kosmetykow.blogspot.com, zwanej dalej „Stroną Internetową” umieści informację o Konkursie, zwaną dalej „Publikacją” wraz z odnośnikiem do Regulaminu.
3.2        Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien w polu „komentarz” pod Publikacją, o której mowa w pkt 3.1, opublikować odpowiedzi (zwanymi dalej „Odpowiedź_1” oraz „Odpowiedź_2”.) na 2 pytania Konkursowe: który owoc nawilża skórę, jednocześnie działając wygładzająco i pomagając zwalczyć zmiany?” (Pytanie_1) oraz „czego oczekujesz od idealnego kremu?” (Pytanie_2).
3.3        Zwycięzca konkursu, zwany dalej „Zwycięzcą” zostanie wyłoniony spośród osób, które udzieliły poprawnej Odpowiedzi_1 na Pytanie_1 oraz kreatywnej Odpowiedzi_2 na Pytanie_2.
3.4        Wyboru 1 (słownie: jednej), najciekawszej spośród Odpowiedzi_2 Uczestników dokona Organizator konkursu i poinformuje o tym fakcie na Stronie Internetowej w komentarzu pod odpowiedziami uczestników konkursu do godziny 23:59 dnia 07.07.2016r .
3.5        Decyzja Organizatora jest suwerenna, nie może zostać zmieniona. Kryterium wyboru najlepszej Odpowiedzi 2 przez Organizatora stanowić będą w szczególności następujące elementy: oryginalność odpowiedzi, błyskotliwość oraz kreatywność twórcy.
3.6        O zwycięstwie w Konkursie decyduje wyłącznie działanie Uczestnika, w tym w szczególności posiadana przez niego wiedza kosmetyczna oraz kreatywność.
3.7       Nagrodą w Konkursie jest korygujący krem matujący „Garnier Czysta Skóra”, zwany dalej „Nagrodą” o wartości 20 zł.
3.8       Uczestnik zostanie niezwłocznie wykluczony z udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu Konkursu, w szczególności w przypadku, gdy Uczestnik próbować będzie w niedozwolony sposób wpływać na wyniki zadania konkursowego osiągane przez niego, jak i innych Uczestników. Ponadto Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, w przypadku gdy odpowiedź zawierać będzie słowa powszechnie uznane za obelżywe, rasistowskie lub propagujące jakąkolwiek nienawiść.

4.         Odbiór nagrody.
4.1.      Zwycięzca o wyniku Konkursu zostanie poinformowany za pośrednictwem Strony Internetowej Organizatora poprzez wskazanie przez Organizatora imienia i nazwiska bądź nicka zwycięzcy w komentarzu opublikowanym pod odpowiedziami uczestników konkursu. Jednocześnie Organizator poprosi Uczestnika o kontakt mailowy na adres kraina.testowania@wp.pl i podanie adresu korespondencji pocztowej w celu wysłania nagrody. W przypadku, gdy w ciągu 24h Zwycięzca nie wskaże adresu korespondencyjnego, na który ma zostać wysłana nagroda / wskaże adres korespondencyjny poza terytorium Polski, Organizator wybierze innego Uczestnika, którego powiadomi o wygranej. Nowy Zwycięzca ma czas na dosłanie adresu korespondencyjnego na adres kraina.testowania@wp.pl w ciągu kolejnych 24h. Jeśli Zwycięzca nie przyśle adresu w wyznaczonym terminie, nagroda przepada.

5.         Prawa autorskie.
Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z Odpowiedzi nadesłanej w związku z Konkursem nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji przysłanych przez Uczestników Odpowiedzi bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia.

7.         Postępowanie reklamacyjne.
7.1.       Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy konkursu oraz w przypadku Zwycięzcy - 14 dni od dnia otrzymania nagrody. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
7.2.       Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Sponsora z dopiskiem „Konkurs Garnier – Czysta Skóra”.
7.3.       Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

8.         Postanowienia końcowe.
8.1.       Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej WWW.kraina-kosmetykow.blogspot.com .
8.2.       Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej i rodzaju nagrody nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.
8.3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.
8.4.       Nagroda nie stanowi dochodu Uczestnika z tytułu umowy o pracę zawartej z Organizatorem i stanowi dochód Uczestnika niezwiązany ze świadczoną na rzecz Organizatora pracą.
8.5.       Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu nie podlegają opodatkowaniu w świetle ustawy.
8.6.       Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo przekazania danych osobowych Sponsorowi w celu realizacji wysyłki Nagrody. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Powodzenia!!!
(PS. Podpowiedź do pytań znajdziecie powyżej w poście)
-----------------
Bądź ze mną na FanPage Panna Michalina oraz Instagram-ie! <3

10 komentarzy:

 1. Nie znam tego produktu, ale jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, to nie sięgam po Garniera :)

  OdpowiedzUsuń
 2. 1.Borówka:)
  2.Bardzo dobrego nawilżenia, zmniejszenia wyprysków i zmatowienia:)

  OdpowiedzUsuń
 3. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 4. 1. Tym owocem jest borówka amerykańska :)
  2. Nie istnieją rzeczy idealne :) jednak to ma pewien swoj urok, ponieważ każdy jest inny i ma inne wymagania wobec np. Kremu. Moja cera jest podatna na stres i przez to niestety bardzo problematyczna. Chcialabym zeby krem jednoczesnie eliminował niedoskonałości i nie podrażniał skóry 😊

  OdpowiedzUsuń
 5. 1.Borówka amerykańska!
  2.Mam tak jak Ty największy problem z podbródkiem, tam jest czasami siedlisko wyprysków. Niby mam ponad 20 lat, a twarz jak małolata...ten ciągły problem z trądzikiem. Uwielbiam produkty wielofunkcyjne. Oczekuję nawilżenia, odświeżenia, zmatowienia, zregenerowania. Nie nawidzę tłustych, lepkich kremów i świecenia się jak choinka..Brrrr...Lubię lekkie i delikatne formuły. Mam bardzo suchą skórę , a ta borówka amerykańska chyba byłaby właśnie dla mnie. Nie wiedziałam, że wykorzystano ją w kremie Garniera!:)

  OdpowiedzUsuń
 6. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 7. Odpowiedź: To oczywiście jest Borówka
  A idealny krem? Obowiązkowo musi robić 2 rzeczy!
  Po pierwsze idealnie nawilżać cerę, bo jeżeli chodzi o kremy mimo że mam cerę mieszaną w kierunku do tłustej to zdrowa skóra to nawilżona skóra. A druga ważna rzecz to matowienie mojej cery, bo kto lubi się świecić z kilometra? Chyba nikt:) No bynajmniej nie ja, chyba że święta idą to chociaż będzie się jak wytłumaczyć ;)
  No oczywiście jeżeli ma to być ideał to te 2 cechy to nie wszystko....powinien dobrze się wchłaniać, bo nie lubię czekać kiedy to całkowicie wniknie w cerę, często się śpieszę i zwyczajnie nie mam na to czasu kiedy to chcę wykonać makijaż.
  Najlepiej jak by buzię pozostawiał satynową w dotyku, łagodził moją szaloną cerę :) Oczywiście nie oczekuję że będzie niwelował za pierwszym zamachem pryszcze, ale fajnie by było gdyby łagodził objawy, i w jakiś sposób troszkę blokował występowanie niedoskonałości :) Co do zapachu chyba nie mam szczególnych wymagań, mój nos jest nad wyraz tolerancyjny. Tak wiec takie są moje oczekiwania co do tego idealnego kremu ;) Wtedy taki krem stał by się członkiem rodziny jak nic ;)Była by nas 4 nie trójka ;)
  Moja cera ostatnio szaleje a ja biedna i zagubiona nie wiem co się dzieje :/

  OdpowiedzUsuń
 8. 1.Borówka
  2. Mój idealny krem musi być lekki i bardzo nawilżający skórę. Nie może pozostawiać tłustego filmu, oraz zatykać porów. Byłoby super gdyby jego zapach był orzeźwiający niczym świeże owoce, a kolor przypominał o lecie.

  OdpowiedzUsuń
 9. 1. Borówka
  2. Ideał musi być lekki, ale mocno nawilżać i odżywiać skórę, przy tym nie obciążać i najważniejsze - nie zapychać porów :)

  OdpowiedzUsuń